CIKLUS KONCERATA MLADIH GLAZBENIKA mo. VINKO LESIĆ zamišljen je kao platforma na kojoj mladi glazbenici mogu izraziti svoju umjetnost, a mlada publika može poslušati što njihovi vršnjaci te godinama bliski pojedinci rade te kakav program rado sviraju. Osim upornog vježbanja, jedna od bitnih odrednica glazbenika je javni nastup na kojem prezentira svoje glazbene, ali i scenske sposobnosti pred publikom. Kako bi se mladima pružila prilika za stjecanjem koncertnog iskustva mimo školskih i akademskih priredbi, Glazbena mladež Split pokrenula je ovaj ciklus u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem i Umjetničkom akademijom u Splitu.

Vrijedne i nadarene glazbenike želimo potaknuti na daljnji rad i usavršavanje pa smo ciklusu namijenili i natjecateljski karakter. Najuspješniji mladi glazbenik sezone bit će nagrađen statuom mo. Vinko Lesić, koja je rad akademskog kipara Kažimira Hraste, što je simbolička potvrda priznanja struke i afirmacije glazbenika u javnosti. Projekt s jedne strane potiče mlade glazbenike na kvalitetno umjetničko izražavanje glazbom, doprinosi njihovoj afirmaciji na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj sceni, a s druge strane educira mladu glazbenu publiku. Želimo u mladima probuditi ljubav prema glazbi, razviti naviku i potrebu dolaska na koncerte te im pomoći da usvoje kulturu ponašanja u kulturnim ustanovama. Cilj nam je i očuvanje, kao i njegovanje glazbene baštine među mladima.

Ciklusu smo odlučili nadjenuti ime mo. Vinko Lesić, kako bi odali počast velikom glazbeniku, jednom od suosnivača Muzičke omladine današnje Glazbena mladež Split, čiji je izniman doprinos razvoju glazbe i kulture obogatio život Splita i Dalmacije, ali i ostatka Hrvatske. Pamtimo ga kao dirigenta, skladatelja, voditelja mnogih renomiranih klapa, pjevača, korepetitora, zborovođu, suosnivača i direktora splitske Opere, suosnivača Splitskih ljetnih priredbi, tajnika Saveza muzičkih udruženja Hrvatske, direktora Koncertne dvorane Istra u Zagrebu, prvog urednika glazbenog programa na Radio Splitu, suorganizatora festivala Melodije Jadrana, direktora Festivala zabavne glazbe u Splitu, direktora Koncertne poslovnice Split (kasnije Dalmacijakoncerta), direktora Međunarodnog centra muzičke omladine u Grožnjanu, a prije svega kao velikog čovjeka i glazbenika.

Od pristiglih prijava na javni natječaj za koncertnu sezonu 2017., umjetnički odbor odabrao je njih dvadest. Koncerti će se održati u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine, a pratit će ih, uz publiku, i stručni žiri u sastavu: Ana Domančić,  Dr. sc. Mirjana Siriščević, dr.sc. Ivana Tomić Ferić, mr.sc. Marijo Krinić, Gordan Tudor i Marin Kaporelo, Nelli Manuilenko,  Wladimir Kossjanenko, Mihovil Karuza, Loris Grubišić, Borna Barišić, Pavel Kondrusevich, Marina Nera Mimica,Vesna Podrug, Olga Cinkoburova, Jadranka Garin i drugi.

Prijave za IX. Ciklus koncerata mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

NATJEČAJ

9. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

HRV

Poštovani mladi glazbenici!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje na IX. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2019./2020.

Rok za prijavu je otvoren od 25.07.2019. do 15.09.2019.

PRIJAVNICA

https://docs.google.com/forms/d/11LmtYivdv24mO4wdKBwhCYcf55gfG5–kSwftV7u1pc/viewform?edit_requested=true

Propozicije IX. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

 1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: ciklus) je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
 2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 8 (osam) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
 3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije (i zemalja kandidata), koji do 1. srpnja 2020. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih satava te studiraju u Republici Hrvatskoj.
 4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 5. Kandidat ili sastav šalju prijavu putem on-line obrasca (u privitku) Dokumentaciju nije potrebno slati  poštom.
 6. Završetkom postupka prijave Stručna služba GMS putem e-maila će obavijestiti kandidate da je jihova prijava zaprimljena.
 7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. Stručna služba GMS može pozvati kandidate da otklone manje nepravilnosti i nadopune dokumentaciju.
 8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
 9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
 10. Partner Ciklusa je Muzej grada Splita te je predviđeno da se koncerti održavaju u Gotičkoj dvorani jednom mjesečno i to; listopad, studeni i prosinac u 2019. i siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj u 2020. godini. Kandidati u prijavnom obrascu odabiru željeni termin koncerta. U slučaju preklapanja željenih termina Stručna služba GMS-a pozvati će kandidate da razmotre zamjenske termine. Ukoliko i dalje bude postojalo preklapanje termina Stručna služba GMS-a izvršiti će odabir spornih termina ždrijebom.
 11. Prilikom kreiranja programa koncerta mladi glazbenik je slobodan odabrati program, uz napomenu da je potrebno izvesti barem jednu skladbu splitskog tj. hrvatskog autora.
 12. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
 13. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
 14. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i tri člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stlne članove Ocijnivačkog suda, dok se ostala dva člana izmjenjuju sukladno programskom području njihove ekspertize.
 15. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju glasački listić na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika.
 16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
 17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
 18. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima.
 19. Ciklus u pravilu završava svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
 20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

U Splitu 25.07.2019.

Marin Kaporelo spec.admin.publ.

Ravnatelj Glazbene mladeži Split

ENG

9th Cycle of concerts of young musicians mo. Vinko Lesić

Dear Young Musicians!

We are pleased to invite you to participate in the 9th Young Musicians Series mo. Vinko Lesic in the 2019/2020 season.

The application deadline is from July 25, 2019 to September 15, 2019.

APPLICATION

https://docs.google.com/forms/d/11LmtYivdv24mO4wdKBwhCYcf55gfG5–kSwftV7u1pc/viewform?edit_requested=true

Regulations of the 9th Cycle of concerts of young musicians mo. Vinko Lesić9th Cycle of concerts of young musicians mo. Vinko Lesić is a series of concerts in the organization of Jeunesses Musicales Split and has a competition character.

 1. The Series consists of at least 5 (five) and at most 8 (eight) evening concerts. Due to the concept of the program and the large number of applications, Jeunesses Musicales Split Expert Service can offer different program solutions.

2. Soloists and chamber ensembles, citizens of the Republic of Croatia and EU Member States (and candidate countries), who will not be 30 years old by 1 July 2020 (male solo singers 32 years), are eligible to participate in the Series. Exceptionally, JMS Expert Service can allow the participation of young musicians from other countries, especially if they are members of chamber ensembles and study in the Republic of Croatia.

3. The candidate in the competition procedure is considered to be a soloist or chamber ensemble who has submitted a duly and timely application for the competition, together with all the enclosures, which fully meets the formal requirements of the competition.

4. The candidate or group submits the application via the online form (attached). The documentation does not need to be mailed.

5. As application procedure is finished, the JMS Expert Service will notify applicants by e-mail that their application has been received.

6. Incomplete, untidy and untimely applications will not be considered nor will applicants be invited to supplement their applications. The JMS Expert Service may invite candidates to correct minor irregularities and supplement the documentation.

7. The selection of candidates to participate in the Series, subject to all formal requirements, will be made on the basis of the application submitted, with the wish of JMS to strive to enable all young competitors to participate in the Series.

8. Applicants (who have submitted a duly and timely application for the competition) will be informed of the results of the competition, which will be found within 30 days of the end of the competition.

9. The partner of the Series is The City Museum of Split and it is planned that concerts will be held in the Gothic Hall once a month; October, November and December in 2019 and January, February, March, April and May in 2020. In the application form candidates choose the desired date of the concert. In case of overlaps, the JMS Expert Service will invite candidates to consider alternate terms. If there is still an overlap of terms, the JMS Expert Service will select the disputed terms by drawing lots.

10. When creating the concert program, the young musician is free to choose the program, noting that it is necessary to perform at least one composition by a Split or Croatian author.

11. All the concerts of the Series will be monitored and evaluated by the Jury.

12. The members of the Jury are appointed by the Governing Board of the JMS at the proposal of the Director of the JMS.

13. The jury has a president and three members. The president and one member represent the permanent members of the Jury, while the other two members alternate according to the program area of their expertise.

14. At the end of each concert, the jury fills out a ballot to evaluate the various segments of performance. The JMS Expert Service, together with a permanent member of the Jury, sums up the results at the end of the Series and declares the winner.

15. The winner of the Series wins the statue of Vinko Lesic, the work of academic sculptor Kažimir Hraste.

16. The jury may decide on other and special Series awards.

17. JMS will endeavor to secure a cash prize to the winner in the amount of 2,000.00 HRK and organize a concert in one of the JMS music cycles. The above depends on the financial realization of the cycle – i.e. the funds available.

18. The Series usually ends with a Festive concert and award ceremony.

19. The organizer reserves the right to change the regulations.

Marin Kaporelo spec.admin.publ. – director[/column_1]

Prijave za VIII. Ciklus koncerata mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

NATJEČAJ

VIII. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

Poštovani mladi glazbenici!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje na VIII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2018./2019.

Rok za prijavu je otvoren od 01.08.2018 do 10.09.2018.

PRIJAVNICA

Propozicije VII. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

 1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: ciklus) je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
 2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 8 (osam) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
 3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije (i zemalja kandidata), koji do 1. srpnja 2019. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih satava te studiraju u Republici Hrvatskoj.
 4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 5. Kandidat ili sastav šalju prijavu putem on-line obrasca (u privitku) Dokumentaciju nije potrebno slati  poštom.
 6. Završetkom postupka prijave Stručna služba GMS putem e-maila će obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena.
 7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. Stručna služba GMS može pozvati kandidate da otklone manje nepravilnosti i nadopune dokumentaciju.
 8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
 9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
 10. Partner Ciklusa je Muzej grada Splita te je predviđeno da se koncerti održavaju u Gotičkoj dvorani jednom mjesečno i to; listopad, studeni i prosinac u 2018. i siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj u 2019. godini. Kandidati u prijavnom obrascu odabiru željeni termin koncerta. U slučaju preklapanja željenih termina Stručna služba GMS-a pozvati će kandidate da razmotre zamjenske termine. Ukoliko i dalje bude postojalo preklapanje termina Stručna služba GMS-a izvršiti će odabir spornih termina ždrijebom.
 11. Prilikom kreiranja programa koncerta mladi glazbenik je slobodan odabrati program, uz napomenu da je potrebno izvesti barem jednu skladbu splitskog tj. hrvatskog autora.
 12. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
 13. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
 14. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i tri člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stlne članove Ocijnivačkog suda, dok se ostala dva člana izmjenjuju sukladno programskom području njihove ekspertize.
 15. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju glasački listić na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika.
 16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
 17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
 18. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima.
 19. Ciklus u pravilu završava Svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
 20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

U Splitu 01.08.2018.                                                                                      Marin Kaporelo spec.admin.publ.

                                                                                                                             Ravnatelj Glazbene mladeži Split

 

 

Prijave za VII. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

Poštovani mladi glazbenici!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje na VII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018.
Rok za prijavu je otvoren od 05.09.2017 do 15.10.2017.

Propozicije VII. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: ciklus) je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 11 (jedanaest) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije, koji do 1. srpnja 2018. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih sstava te studiraju u Republici Hrvatskoj.
4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
5. Kandidat šalje prijavu na info@gmsplit.hr koja sadrži presliku osobne iskaznice, biografiju do max 1000 znakova, jednu fotografiju, te osobne podatke; Ime i prezime, adresa, grad, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail, instrument ili glas koji natjecatelj svira/pjeva. Ovi podaci su potrebi i za sastav koji se prijavljuje, uz napomenu da podatke u prijavi za sastv (uz naziv sastava) popunjava jedna osoba iz sastava. Dokumentacija se šalje putema e-maila te nije potrebnu istu slati i poštom.
6. Završetkom postupka prijave Stučna služba GMS putem maila će obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena.
7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. Stručna služba GMS može pozvati kandidate da otklone manje nepravilnosti i nadopune dokumentaciju.
8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
10. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu izvršit će Umjetničko vijeće Ciklusa sastavljeno od neparnog broja članova, s tim da su najmanje dva člana iz redova istaknutih glazbenih umjetnika te jedan predstavnik Glazbene mladeži Split.
11. Članove Umjetničkog vijeća imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
12. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
13. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
14. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i tri člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stlne članove Ocijnivačkog suda, dok se ostala dva člana izmjenjuju sukladno programskom području njihove ekspertize.
15. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju glasački listić na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika/su/ke.
16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
18. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku/ci/ma u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima.
19. Ciklus u pravilu završava Svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

U Splitu 05.09.2017.

Marin Kaporelo
Ravnatelj Glazbene mladeži Split

VI. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić – sezona 2016./2017.

Karlo Ivančić – klavir
Tea Slavica – sopran
Ana Lucić – klavirska pratnja

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
31. siječnja 2017. u 20.00

Karlo Ivančić (Banja Luka, 1989.) magistrirao je 2012. godine, na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u razredu Dalibora Cikojevića koncertom u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. Iste godine upisao je usavršavanje u klasi profesora Rubena Dalibaltayana, a zatim upisuje poslijediplomski specijalistički studij klavira također u klasi prof Dalibaltayana. Osvojio je dvadeset nagrada na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Među nagradama su: Nagrada Heferer  na 4. Međunarodnom pijanističkom natjecanju Svetislav Stančić u Zagrebu 2011. godine., Diploma Darko Lukić u veljači 2013. Zatim, na pijanističkom natjecanju Boris Papandopulo u Zagrebu, u rujnu 2013., osvojio je treću nagradu, a 2014. na pijanističkom natjecanju u Rovinju osvaja 2. nagradu. 2014. godine dobitnik je Nagrade Hrvatskog drustva skladatelja i Nagrade grada Samobora na međunarodnom natjecanju Ferdo Livadić u Samoboru, u svibnju 2015. godine od preko 50 pijanista iz vise od 20 zemalja dobitnik je 2. nagrade na međunarodnom pijanističkom natjecanju u San Dona Di Piave, te u jednakoj konkurenciji,  2. nagrade na natjecanju u Bresci, Italija, studeni 2015. Osim natjecanja, zapažene nastupe imao je na  festivalima i smotrama u Hrvatskoj i inozemstvu te je sudjelovao na seminarima uglednih hrvatskih i inozemnih profesora i pijanista (Noel Flores, Karl-Heinz Kämmerling, Eugen Indjić, Sijavuš Gadjijev, Piotr Palezny, Avedis Kouyoumdjian, Vladimir Viardo,  Martin Hughes, Grigorij Gruzman, Peter Nagy, Olga Cinkoburova…) Svirao je na koncertima u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, diljem Hrvatske, te u Zagrebu u dvoranama Matice hrvatske, Muzičke akademije u Zagrebu, velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda te u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Koncerti su popraćeni izvrsnim kritikama. Gostovao je nekoliko puta u emisijama Hrvatske televizije i radija gdje su emitirane snimke njegovih koncerata. Kao solist nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom, te sa Simfonijskim puhačkim orkestrom OSRH. Dobitnik je stipendije Muzičke akademije za seminar u sklopu Ljetne akademije Prag-Beč-Budimpešta. Akademsku godinu 2011./2012. proveo je na usavršavanju kod profesora Balázsa Szokolaya u Weimaru i Grazu. Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika te Hrvatskog društva skladatelja. Od 2015. Godine radi kao predavač klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Tea Slavica (Šibenik, 1987.) nakon završetka Turističko-ugostiteljske škole Šibenik i Srednje glazbene škole Ivana Lukačića u rodnome gradu, 2006. upisala je solo pjevanje u razredu Nelli Manuilenko na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, gdje je magistrirala 2012. godine. Iste godine nagrađena je Dekanovom nagradom za izuzetna dostignuća u akademskoj godini 2011./2012. Tijekom studija, kao solistica je sudjelovala u brojnim akademskim projektima, od kojih se posebno ističu koncerti sa zborom i orkestrom Umjetničke akademije u Splitu u Hrvatskoj i inozemstvu.
U okviru projekata na Umjetničkoj akademiji tumačila je Belindu u Purcellovoj operi Didona i Eneja, Mimì u Puccinijevoj operi La bohème te Jelenu u Zajčevoj operi Nikola Šubić Zrinski.
Dobitnica je prve nagrade u kategoriji solo pjevanja na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Dubrovniku 2005. te dviju regionalnih nagrada.
Godine 2010. kao predstavnica Umjetničke akademije sudjelovala je u projektu Cultural Exchanges in the Mediterranean (ECUME) u Genovi (Italija) gdje je nastupila na tamošnjem Glazbenom konzervatoriju Niccolò Paganini te u svečanoj dvorani muzeja Palazzo Ducale. Do sada je održala brojne solističke koncerte i nastupala diljem Hrvatske, a kao najistaknutije izdvaja nastupe u Hrvatskom glazbenom zavodu, Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i Europskom domu u Zagrebu, splitskom i šibenskom HNK-u, Gradskom kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, Sceni Gorica u Velikoj Gorici, katedralama sv. Dujma u Splitu, sv. Jakova u Šibeniku (s Gradskim komornim orkestrom) i sv. Ivana u Trogiru te u šibenskoj Gradskoj vijećnici. Ulogu Velike svećenice u svojevrsnoj praizvedbi opere Dioklecijan Ive Tijardovića tumačila je u dokumentarno-igranom serijalu Tijardović snimljenom u produkciji Hrvatske televizije 2013. godine. Svoja umjetnička znanja i vještine usavršavala je na brojnim seminarima kod uglednih vokalnih pedagoga i umjetnika kao što su Paolo De Napolia i Riccardo Marsano (Italija), Vladimir Vanjejev (Rusija), Marvin Kenzee (SAD), Pinar Yildirim (Turska), Jean-François Bonnel (Francuska) te Terezija Kusanović, Zlatomira Nikolova i Nelli Manuilenko (Hrvatska). Debitirala je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu kao dadilja Rowan u operi Mali dimnjačar Benjamina Brittena 2014. godine.
Tijekom studija bila je stipendistica Grada Šibenika.

PROGRAM

Karlo Ivančić

J.S.Bach: Preludij i fuga u g-molu WTK I
Rahmanjinov: Muzički moment br.3 u h – molu
Liszt: Mađarska rapsodija br.11 u a – molu
Bersa: Na žalu
Chopin: Etida u c – molu op.10 br.12
Chopin: Andante spianato i velika briljantna poloneza op. 22

Tea Slavica

Cossetto : Durme, Durme
Pejačević: Vjerujem dragi op.30 br. 3
Pejačević: U lovu je mjesec na sunce op.23, br.4
Hatze: Ljuven sanak
Hatze: Serenada
J.Gotovac:NisamZnala op.8 br.4
Gotovac: Sjaj mjeseče op.8 br.3
Bersa: Robinjica op.47
pl Zajc: Moja dika op.772
pl Zajc: Domovini i ljubavi op.338

 

Nikola Cerovečki – orgulje
Tomislav Kreš – truba
Tea Kulaš – orgulje

Konkatedrala sv. Petra u  Splitu
21. veljače 2017. u 20.00

PROGRAM

 

Borna Erceg – klavir
Martina Jembrišak – harmonika

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
07. ožujka 2017. u 20.00

BORNA ERCEG rođen je 10.rujna 1996. godine. Student je 2. godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Sa nepunih 10 godina počeo je pohađati nastavu klavira kod cijenjene šibenske profesorice Marije Sekso. Sa 11 godina se upisuje u glazbenu školu Ivana Lukačića u klasi profesorice Gordane Pavić, a maturirao je u klasi profesorice Kristine Pešić sa 16 godina. Godine 2014. je upisao Muzičku akademiju u Zagrebu, u klasi prof. Srđana Čaldarovića, kao  prvi  na listi.
Dobitnik je dviju prvih nagrada na regionalnim natjecanjima, dviju drugih nagrada na državnom natjecanju, prve nagrade na državnom natjecanju komornih sastava (kategorija trio), prve nagrade na državnom natjecanju iz solfeggia i dvije druge nagrade na međunarodnom natjecanju Daleki akordi.
Osim klavirom, uvelike se bavi i kompozicijom. Iza sebe ima nekolicinu manjih djela za klavir, glas i klavir, zbor, duo soprana i gudački kvartet itd. Tu su i dva veća djela: Koncertna misa za mješoviti zbor, orgulje, violinu i solo 3 soprana, koja je praizvedena u travnju 2015. godine, pod njegovom dirigentskom palicom i dječju operu “Turia i Plamenko”, na libreto Jelene Pletikose.
Opera je nastala iz velike ljubavi prema operi općenito, vokalnoj glazbi i opernim pjevačima. Borna Erceg redovito surađuje sa raznim zborovima, studentima pjevanja, a 2013.godine je bio korepetitor na vokalnom masterclassu ugledne pjevačice Olivere Miljaković. Od siječnja 2017. djeluje kao dirigent zbora “Lira” iz Vodica.
Pohađao je seminare uglednih klavirskih pedagoga: R. Dalibaltayan, D. Cikojević, V. Babin, S. Čaldarović.

MARTINA JEMBRIŠAK (Zagreb,09.10.1995.)  studentica je četvrte godine harmonike na Muzičkoj akademiji u Puli/ Bratislavi, u klasi v.as. Amadeja Hrzoga i dr. Milana Osadskog.

U dobi od 17 godina kao mlađi kandidat  upisuje studij klasične harmonike na Sveučilištu  Jurja Dobrile u Puli, a u ak.god.2015./2016. sudjeluje na Erasmus+ programu na Muzičkoj akademiji u Gdansku gdje harmoniku uči kod dekanice Elzbiete Rosinske. Predstavnica je studenata Muzičke akademije u Puli, članica Savjeta Sveučilišta i Studentskog zbora.

Tijekom  svog obrazovanja  usavršavala se na satovima  istaknutih pedagoga  (Geir Drugsvoll, Claudio Jaccomucci, Zbigniew Ignaczewski, Corrado Rojac, Jovica Djordjević, Ivan Šverko, Miljan Bjeletić, Elsbeth Moser, Raimondas Sviackevicius, Aleksandar Selivanov, Borut Zagoranski, Roman Pechmann, Janne Raettyae, Boris  Lenko, Mika Väyrinen).

Dobitnica je stipendije Grada Zagreba, nagrade „ Zlatna plaketa“  Glazbenog učilišta „Elly Bašić“ za izuzetne glazbene domete i uspješno predstavljanje škole u zemlji i inozemstvu, priznanje Odjela za glazbu  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izniman doprinos  i  promidžbu  Sveučilišta u ak. god. 2013./2014, priznanje Rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izniman angažman i izvanredne uspjehe na natjecanjima i nastupima u ak.god.2014./2015.

Posebno se  ističu nagrade na natjecanjima The largest Accordion Competition  in Europe, Be the ONE, Ljubljana, gdje je osvojila 3.mjesto.
Ulazak  među  osam  najboljih glazbenika u   hrvatskom  finalu za predstavnika Hrvatske na  Eurovizijskom  natjecanju  mladih  glazbenika (klasična  glazba)
2.hrvatsko natjecanje za harmoniku – Daruvar, osvojena 1.nagrada,
3.Hrvatsko natjecanje za harmoniku –  Daruvar, osvojena 1.nagrada,
21.Festa Internazionale della Fisarmonica –Erbezzo, osvojena 1.nagrada
5. Hrvatsko natjecanje za harmoniku – Daruvar, osvojena 1.nagrada
Akkordeon art – Istočno Sarajevo, osvojena 1. Nagrada
Lions Grand Prix 2014.g.- Rijeka, Posebna nagrada nastup sa kvartetom Rucner
2. Bistrički zvukolik,osvojena 1. nagrada
2. Međunarodno natjecanje „Citta di Castelfidardo“, osvojeno 6.mjesto,
Međunardno natjecanje „Kaunas Sonorum“, osvojeno 2.mjesto
Lions Grand Prix 2015.g.- Rijeka, osvojeno 3.mjesto
Međunarodni susret harmonikša Pula 2016.g., osvojena 2. nagrada,te posebna nagrada za najbolje izvedeno djelo hrvatskog autora u svim kategorijama
Međunarodno natjecanje Ibla Grand Prize 2016.osvojena nagrada „Most distinguished musician“ i „Jan Meisl Special Mention“

Na natjecanjima je sudjelovala kao i članica komornih sastava u triu Carpe Diem osvaja 4.mjesto na Imagine Festival Croatia u Zagrebu,  „Glazbom  reci stop maltretiranju radio Antena Zagreb“ osvaja 1.mjesto, te u kvartetu harmonika „Unique“ na „Međunarodnom natjecanju harmonikaša u Slavonskom Brodu“ 2016.godine  osvaja 1. mjesto i nagradu za najbolji komorni sastav u svim kategorijama.
Ističe se suradnja sa  kompozitorima Vladimirom Gorupom, Nickosom Harizanosom, Shigeru Kan-noom, Paulom Thomasom, Dražanom Kosorićem i Lucom Vanneschiom čije je skladbe praizvela u duu harmonika Ars.
Kao solistica priprema praizvedbu dva ciklusa kompozicija „Novi i Stari Zavjet“ u trajanju od 50 minuta, koju je skladala australska kompozitorica Young Ah Barnes.

Od posebnih nastupa i priznanja  ističu se:
Nastup sa Gudačkim kvartetom Rucner u maloj dvorani Vatroslav Lisinski,nastup sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Slovenija pod  vodstvom  maestra En Shaoa  na Konzervatoriju  za glazbu  i  balet u  Ljubljani,nastup sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije pod vodstvom maestra Alana Bjelinskog, nastup sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Yi Chen Li,nastup na ciklusu studenata Muzičke akademije u Zagrebu – Virtuoso,nastup u dvorcu Sierakowski u Poljskoj, nastup na dodjeli nagrada Luka Ritz u Zlatnoj dvorani Instituta za povijest u Zagrebu, sudjelovanje na smotri harmonikaša u Virovitici, sudjelovanje na 5.danima  harmonike u Poreču, koncert za otvorenje sezone Ice fever HKL Medveščaka u  Areni  Zagreb sa triom Carpe Diem, nastup na dodjeli mentorstva profesorima u duu sa klarinetom  u  Nacionalnoj  i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, samostalni koncert  u Zlatnoj dvorani Instituta za povijest u Zagrebu, sudjelovanje na Accordeon festu  u Zagrebu, nastup u duu sa flautom  na Fete de la musique u Zagrebu, nastup u Maloj dvorani Lisinski sa violončelisticom Snježanom Rucner na 100.obljetnici Lions kluba, nastup u Muzeju Mimari.

PROGRAM

BORNA ERCEG

J.S.Bach: Talijanski koncert u F-duru (Allegro, Andante, Presto)
W.A.Mozart: Fantazija u c-molu
G.Dettori: Lady Gaga Fugue
B. Erceg: Uvertira iz opere “Turia i Plamenko”

**********************************************************************
MARTINA JEMBRIŠAK

Johann Sebastian Bach: Preludij i fuga u f – molu, WTK 1
Wolfgang Jacobi: Divertissement
3. Serenada
Pjotr Londonov: Sherzo toccata
Josip Raffaelli: Predigra i tema sa varijacijama u A- duru
Victor Vlasov: Suita br.1 (1.,2.st.)
Aleksander Letunov: Duh

Natan Zlodre – gitara
Marta Schwaiger – sopran
Domagoj Guščić – klavirska pratnja

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
21. ožujka 2017. u 20.00

 

PROGRAM

Sandro Vešligaj – klavir
David Kumpare – klarinet

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
04. travnja 2017. u 20.00

 

PROGRAM

UMAS-ov kvartet saksofona / ansambl S/UMAS

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
02. svibnja 2017. u 20.00

 

PROGRAM

Danijela Kos – violončelo
Jelena Pavić – klavirska pratnja
Gudački kvartet UMAS

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
16. svibnja 2017. u 20.00

 

PROGRAM

 

Barbara Udovičić – orgulje
Marina Ivanova – klavirska pratnja
Tea Požgaj – sopran
Zoran Velić – klavirska pratnja

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
06. lipnja 2017. u 20.00

PROGRAM

 

Ivana Bandalo – klarinet
Mateja Šarlija – flauta
Iva Ledenko – oboa
Zrinka Mužek – klavir

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
13. lipnja 2017. u 20.00

 

PROGRAM

Dario Poljak – čembalo
Borna Erceg – klavir

Nova koncertna dvorana Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (UMAS), Zagrebačka 3, Split
07. ožujka 2017. u 20.00

 

PROGRAM

mo. Vinko Lesić

Vinko Lesić  (Lastovo, 1926. – Split, 2009.) na rodnom Lastovu pohađao je osnovnu školu, a srednjoškolsko obrazovanje nastavio je u Zadru. S glazbom se počeo družiti već u djetinjstvu svirajući pučke instrumente (tambura, mandolina i harmonika) te pjevajući u crkvenom zboru u kojem je s 13 godina nastupao kao solist, a kasnije i kao zamjenik zborovođa. Sustavnu glazbenu poduku započeo je na Lastovu kao zborovođa i orguljaš Grgura Dražinića, a zatim glazbu uči i kod Burića, Pristera, Hercigonje, Bjelinskog, Daneva, Bombardellija i osobito Paraća.

Nakon Drugog svjetskog rata, od 1945. godine, Lesić je na različite načine povezan uz Hrvatsko narodno kazalište u Splitu: kao pjevač, korepetitor, zborovođa i suosnivač splitske Opere (uz Tijardovića i Bombardellija), a kasnije i kao njezin direktor. Suosnivač je Splitskih ljetnih priredbi (uz Bombardellija, Tanhofera i Kuljiša) te je djelovao kao dirigent baletnih izvedbi. Skladao je scensku glazbu za dramska djela, kao i glazbu za balet.

Zborsku djelatnost Vinko Lesić nije napustio ni kao izgrađena glazbena ličnost te se istaknuo kao voditelj i dirigent raznovrsnih zborova. Od 1947. vodio je mješovite zborove Sloboda u Vranjicu i Udarnik u Solinu, a zatim i dječji zbora Udarnik. Godine 1955. u Splitu preuzima mješoviti zbor Jedinstvo, a potom osniva i vodi Komorni mješoviti zbor splitske filharmonije s kojim među prvima u Dalmaciji, ako isključimo crkvene zborove, izvodi motete i madrigale. Ponovno je osnovao i vodio Splitski vokalni i komorni ansambl, a djelovao je i kao voditelj muškog zbora Ina-petronafta te ženskog zbora KUD Filip Dević. Zborsku literaturu Vinko Lesić obogatio je i s deset skladbi za mješoviti zbor, a skladao je i šest pjesama za glas.

Posebno je potrebno naglasiti udio Vinka Lesića u razvoju klapske pjesme. Djelovao je kao voditelj brojnih renomiranih klapa: muške i ženske klape F, ženske klape Dalmatinke, zatim klape Jadrantrans, Kamen, Issa i Studenti, a više od 20 godina vodio je klapu Filip Dević. Dugi niz godina sakupljao je narodne pjesme s dalmatinskog podneblja i obrađivao ih je za potrebe klapa. Obradio je preko 230 pjesama, ali je i skladao 50-ak novih. Između ostalog, skladao je i oratorij za mušku klapu, soliste i recitatora Requiem za hrvatskog vojnika nastalog na liturgijski tekst (Kyrie, Dies Irae, Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna) uz pjesnička intermezza Jakše Fiamenga. Vinko Lesić na različite načine bio je povezan uz Festival dalmatinskih klapa u Omišu. Njegove brojne obrade, ali i novokomponirane klapske pjesme, upravo su na tom festivalu zaživjele u brojnim izvedbama, a klape, čiji je bio voditelj, često su sudjelovale na Omiškom festivalu uz ostvarenje zavidnih rezultata. Prigodom 50. obljetnice umjetničkog djelovanja Vinka Lesića Festival dalmatinskih klapa je maestru i skladatelju iskazao zahvalnost, poštovanje i priznanje izdavanjem njegovog oratorija u ediciji Leut.

Vinka Lesića pamtimo i kao vrsnog organizatora, glazbenog aktivista i administratora. Bio je tajnik Saveza muzičkih udruženja Hrvatske, direktor Koncertne dvorane Istra u Zagrebu, organizator glazbenog života u Splitu, organizator i prvi urednik glazbenog programa na Radio Splitu, suorganizator festivala Melodija Jadrana (uz Srbljenovića, Aljinovića, Miroševića i Biskupovića), direktor Festivala zabavne glazbe u Splitu gotovo 11 godina, direktor Koncertne poslovnice Split (danas Dalmacijakoncert), suosnivač Muzičke omladine u Splitu i Hrvatskoj te je sve do mirovine obnašao funkciju direktora Međunarodnog centra muzičke omladine u Grožnjanu.

Pokrovitelji projekta

Text Divider