Poštovani mladi glazbenici!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje na IX. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2019./2020.

Rok za prijavu je otvoren od 25.07.2019. do 15.09.2019.

PRIJAVNICA

https://docs.google.com/forms/d/11LmtYivdv24mO4wdKBwhCYcf55gfG5–kSwftV7u1pc/viewform?edit_requested=true

Propozicije IX. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

 1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: ciklus) je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
 2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 8 (osam) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
 3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije (i zemalja kandidata), koji do 1. srpnja 2020. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih satava te studiraju u Republici Hrvatskoj.
 4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 5. Kandidat ili sastav šalju prijavu putem on-line obrasca (u privitku) Dokumentaciju nije potrebno slati  poštom.
 6. Završetkom postupka prijave Stručna služba GMS putem e-maila će obavijestiti kandidate da je jihova prijava zaprimljena.
 7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. Stručna služba GMS može pozvati kandidate da otklone manje nepravilnosti i nadopune dokumentaciju.
 8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
 9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
 10. Partner Ciklusa je Muzej grada Splita te je predviđeno da se koncerti održavaju u Gotičkoj dvorani jednom mjesečno i to; listopad, studeni i prosinac u 2019. i siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj u 2020. godini. Kandidati u prijavnom obrascu odabiru željeni termin koncerta. U slučaju preklapanja željenih termina Stručna služba GMS-a pozvati će kandidate da razmotre zamjenske termine. Ukoliko i dalje bude postojalo preklapanje termina Stručna služba GMS-a izvršiti će odabir spornih termina ždrijebom.  
 11. Prilikom kreiranja programa koncerta mladi glazbenik je slobodan odabrati program, uz napomenu da je potrebno izvesti barem jednu skladbu splitskog tj. hrvatskog autora.
 12. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
 13. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
 14. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i tri člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stlne članove Ocijnivačkog suda, dok se ostala dva člana izmjenjuju sukladno programskom području njihove ekspertize.
 15. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju glasački listić na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika.
 16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
 17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
 18. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima.
 19. Ciklus u pravilu završava svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
 20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

U Splitu 25.07.2019.     

 Marin Kaporelo spec.admin.publ.

Ravnatelj Glazbene mladeži Split

E N G

9th Cycle of concerts of young musicians mo. Vinko Lesić

Dear Young Musicians!

We are pleased to invite you to participate in the 9th Young Musicians Series mo. Vinko Lesic in the 2019/2020 season.

The application deadline is from July 25, 2019 to September 15, 2019.

APPLICATION

https://docs.google.com/forms/d/11LmtYivdv24mO4wdKBwhCYcf55gfG5–kSwftV7u1pc/viewform?edit_requested=true

Regulations of the 9th Cycle of concerts of young musicians mo. Vinko Lesić9th Cycle of concerts of young musicians mo. Vinko Lesić is a series of concerts in the organization of Jeunesses Musicales Split and has a competition character.

 1. The Series consists of at least 5 (five) and at most 8 (eight) evening concerts. Due to the concept of the program and the large number of applications, Jeunesses Musicales Split Expert Service can offer different program solutions.

2. Soloists and chamber ensembles, citizens of the Republic of Croatia and EU Member States (and candidate countries), who will not be 30 years old by 1 July 2020 (male solo singers 32 years), are eligible to participate in the Series. Exceptionally, JMS Expert Service can allow the participation of young musicians from other countries, especially if they are members of chamber ensembles and study in the Republic of Croatia.

3. The candidate in the competition procedure is considered to be a soloist or chamber ensemble who has submitted a duly and timely application for the competition, together with all the enclosures, which fully meets the formal requirements of the competition.

4. The candidate or group submits the application via the online form (attached). The documentation does not need to be mailed.

5. As application procedure is finished, the JMS Expert Service will notify applicants by e-mail that their application has been received.

6. Incomplete, untidy and untimely applications will not be considered nor will applicants be invited to supplement their applications. The JMS Expert Service may invite candidates to correct minor irregularities and supplement the documentation.

7. The selection of candidates to participate in the Series, subject to all formal requirements, will be made on the basis of the application submitted, with the wish of JMS to strive to enable all young competitors to participate in the Series.

8. Applicants (who have submitted a duly and timely application for the competition) will be informed of the results of the competition, which will be found within 30 days of the end of the competition.

9. The partner of the Series is The City Museum of Split and it is planned that concerts will be held in the Gothic Hall once a month; October, November and December in 2019 and January, February, March, April and May in 2020. In the application form candidates choose the desired date of the concert. In case of overlaps, the JMS Expert Service will invite candidates to consider alternate terms. If there is still an overlap of terms, the JMS Expert Service will select the disputed terms by drawing lots.

10. When creating the concert program, the young musician is free to choose the program, noting that it is necessary to perform at least one composition by a Split or Croatian author.

11. All the concerts of the Series will be monitored and evaluated by the Jury.

12. The members of the Jury are appointed by the Governing Board of the JMS at the proposal of the Director of the JMS.

13. The jury has a president and three members. The president and one member represent the permanent members of the Jury, while the other two members alternate according to the program area of their expertise.

14. At the end of each concert, the jury fills out a ballot to evaluate the various segments of performance. The JMS Expert Service, together with a permanent member of the Jury, sums up the results at the end of the Series and declares the winner.

15. The winner of the Series wins the statue of Vinko Lesic, the work of academic sculptor Kažimir Hraste.

16. The jury may decide on other and special Series awards.

17. JMS will endeavor to secure a cash prize to the winner in the amount of 2,000.00 HRK and organize a concert in one of the JMS music cycles. The above depends on the financial realization of the cycle – i.e. the funds available.

18. The Series usually ends with a Festive concert and award ceremony.

19. The organizer reserves the right to change the regulations.

Marin Kaporelo spec.admin.publ. – director

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Glazbena mladež Split je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Na vrh
Pratite nas: