HR

GLAZBENA MLADEŽ SPLIT (GMS)

osnovana je 1970. godine, tada pod nazivom Muzička omladina u Splitu, a djeluje samostalno i u okviru Hrvatske glazbene mladeži. Članica je Jeunesses Musicales International (Međunarodna organizacije glazbene mladeži), najveće nevladine organizacije koja je započela s radom 1945. godine u Belgiji. Cilj nam je, kao i svim članicama JMI-a: „omogućiti mladima da se razviju kroz glazbu preko svih granica“.

Osnovna djelatnost GMS-a je promocija mladih glazbenika i odgoj mlade publike još od predškolskog uzrasta, preko osnovne i srednje škole, sve do završetka fakultetskog obrazovanja, kada kazališne predstave i koncerti trebaju postati sastavni dio njihovih životnih potreba. Iako je naglasak našeg djelovanja na klasičnoj, umjetničkoj glazbi, potičemo sve stilove i vrste glazbe, pojedinačno te grupno muziciranje, a cilj nam je i očuvanje tradicije i baštine koju njegujemo educiranjem putem raznovrsnih animatorsko-pedagoških programa.

Djeci i mladima omogućujemo da iz prvih redova dožive ljepotu kazališne i glazbene umjetnosti te da kao jedna cjelina, publika, usvoje i pravila kulturnog ponašanja. Kreativno izražavanje naročito je važno u razvoju djeteta, zato im GMS svojom djelatnosti želi pružiti mjesto na kojem mogu izraziti svoje ideje i talente u sklopu raznovrsnih projekata. Na taj način djeca i mladi pretvaraju se u izvođače, čime će iskusiti koliko je kontinuiranog i napornog rada potrebno za ostvarivanje umjetničkih programa.

Kao dio međunarodne organizacije Juanesses Musicales International u pojedinim projektima omogućit ćemo našim sudionicima i mogućnost međukulturalne razmjene, koja je uvijek iznimno bogatstvo. Promičemo raznovrsnost i ravnopravnost u svakom smislu te u svom radu uvijek isključujemo ovisnost o drogama, rasizam, seksizam i netoleranciju, kao što i podižemo svijest kod djece i mladih o dotičnim problemima educirajući ih putem predstava i koncerata. Na našim stranicama obavještavamo i o regionalnim, nacionalnim i internacionalnim programima koji se održavaju u sklopu Hrvatske glazbene mladeži i Juanesses Musicales International, pozivajući na taj način djecu i mlade da postanu sudionici.

Uz koncerte i kazališne predstave, organiziramo i predselekcijsko natjecanje za Imagine Festival Croatia, Pedagoško-animatorske programe, zatim Kulturno-umjetničke igre mladih (ex. Smotra) u sklopu kojih preko 40 godina okupljamo mlade iz cijele Hrvatske i inozemstva te Međunarodni zborski festival “Cro Patria”, koji će 2018. obilježiti 22. izdanje. Već tradiocionalne postale su i manifestacije; Čari klasične glazbe, Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić, Dani flaute i Međunarodni vokalni seminari itd. Također od 2016. pokrećemo projekt Glazba pomaže u suradnji sa Ustanovom za odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama „Juraj Bonaći“. Istaknuto mjesto u našim aktivnostima pripada i Plesnom teatru GMS, koji djeluje već dugih 30 godina. Za 2018. godinu planirane su razne suradnje i gostovanja eminentnih glazbenika i obrazovnih institucija poput gostovanja profesora s Royal College of Music iz Londona.

Godišnje ostvarimo 100 različitih programa (koncerti, predstave, natjecanja, predavanja, seminari itd.) sa 4.000 izvođača (mahom djece i mladih glazbenika) te preko 20.000 gledatelja.

Naša vrata uvijek su otvorena za sve ljubitelje glazbe, kazališta i plesa! Mladima želimo omogućiti i radno iskustvo te se Glazbenoj mladeži Split mogu priključiti i volonterskim radom, čime će steći organizacijske, produkcijske i PR vještine.

Djelujemo na području Grada Splita, kao i cijele Županije splitsko-dalmatinske, a surađujemo i s Ministarstvom kulture, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskim društvom skladatelja, Društvom hrvatskih književnika, Turističkim zajednicama Grada Splita i Županije, itd.

Glazbena mladež Split dobitnik je i brojnih nagrada za svoj rad: kao organizator Međunarodnog zborskog festivala Cro Patria 1998. godine dobiva najveću nagradu struke, nagradu Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja za promicanje kvalitetne glazbe među mladima te etiketu EFFE (Europe for festivals, festivals for Europe) za 2015./16. I 2017./18. godinu, kojom Europska asocijacija festivala jamči kvalitetu sadržaja; 2004. godine prima i nagrade Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije za postignute uspjehe u promociji glazbenika i promicanju glazbene umjetnosti kod djece i mladeži. Sa ponosom ističemo da smo povodom 45. godina djelovanja nagrađeni državnim odlikovanjem Poveljom Republike Hrvatske za osobite zasluge u promicanju, očuvanju i razvoju glazbene kulture među mladima te promociji mladih glazbenika u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

ENG

MUSIC YOUTH SPLIT Jeunesses Musicales Split  (JMS)

JMS was founded in 1970, and operates independently within Jeunesses Musicales Croatia  (JMC) – Croatian Music Youth. It is a member of Jeunesses Musicales International (JMI), the International Youth Music Organization, the largest non-governmental organization that originated in Belgium in 1945.

MISSION: to enable young people across borders to develop through music.

The core activity of JMS is to promote young musicians and educate young audiences from pre-school age, through elementary and high school, until the end of college education, when theatrical performances and concerts become an integral part of their life needs. Although the emphasis of our activity is on classical, art music, we encourage all styles and types of music, individual and group music, and our goal is to preserve the tradition and heritage we care about, by education through a variety of animation and pedagogical programs. We provide children and young people with experience of beauty of theatre and music from the first theatre rows and to learn about audience customs. Creative expression is particularly important in the development of a child, so JMS wants to provide a place where they can express their ideas and talents through a variety of projects. In this way, children and young people experience also what it means to be a performer, so that they can experience that a great amount of personal involvement is needed for a creation of an artistic performance.

As a part of the international organization JMI, some projects enable intercultural exchange, which is always extremely enriching. We promote diversity and equality in every sense and always exclude addiction, racism, sexism and intolerance, aiming to raise awareness among children and young people about those issues by educating them through performances and concerts. On our site we also inform about regional, national and international programmes organised by JMC and JMI, inviting children and young people to participate in them. Our doors are always open to all music, theatres and dance lovers! We also aim to provide a work experience for young people, and the Musical Youth Split can be joined by volunteer work, thus providing them with organizational, production and PR skills and experience.

In addition to concerts and theatre performances, we also organize a pre-selection competition for Imagine Festival CroatiaPedagogical-Animation ProgrammesYouth Cultural and Art Games (eg Smotra), for which we have been gathering young people since over 40 years from all over Croatia and abroad, and the International Choir Festival “Cro Patria”, which celebrated its 20th edition in 2016. Young Musicians’ Concerts Vinko Lesić, Flutes days and International Vocal Seminars are among events that became traditional. We also launched the project Music Helps from 2016 in cooperation with the Educational Institution for Children with Special Needs “Juraj Bonaći” . A prominent place in our activities belongs to Ballet Studio JMS, which has been existing for 30 years. For the year 2018, various co-operation and guest tours of eminent musicians and educational institutions have been planned.

We organise 100 different programs annually: concerts, performances, competitions, lectures, seminars, etc. with 4,000 performers, mostly children and young musicians, with an audience of over 20,000. We work in the area of ​​the City of Split, as well as the entire Split-Dalmatia County, and we cooperate with the Ministry of Culture, the Ministry of Science and Education, the Croatian Society of Composers, the Society of Croatian Writers, the Tourist Board of the City of Split and the County, etc. JMS is an Organization of Special Importance For the city of Split

Musical Youth Split received numerous awards for its achievements and work: as the organizer of the International Choir Festival, Cro Patria it received the highest professional awards, the Vatroslav Lisinski Award by Croatian Composers’ Association for the Promotion of Quality Music among Young People and the EFFE Award – Europe for Festivals, Festivals for Europe – For 2015/16. And for 2017./18. It is the award by which the European Association of Festivals guarantees the quality of content for that year; In 2004, JMS received the Awards from the City of Split and the Split-Dalmatia County for the achievements in promoting musicians and promoting music to children and youth.

We proudly point out that in November 2016, on the occasion of the 45th anniversary of JMS, the Republic of Croatia awarded the State Award for outstanding achievements in the promotion, preservation and development of music culture among young people and the promotion of young musicians in the Republic of Croatia and in the world.

Financijska izvješća / Financial reports